ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับสมาชิก

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับสมาชิก

ในการรับหมายเลขสมาชิกและเป็นสมาชิก ฉันรับทราบ ตกลง และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้

 1. ข้าพเจ้าขอให้บริษัท ฉัตรทวีกิจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ("บริษัทฯ") จัดหาแพลตฟอร์มให้ฉันเป็นสมาชิกจนกว่าบริษัทจะยกเลิกสถานะสมาชิกของฉันเนื่องจากไม่มีการรวบรวม แลกเปลี่ยน หรือโอนคะแนนภายใน 1 (หนึ่ง) ปีติดต่อกัน และไม่มีคะแนนสะสมที่เหลืออยู่
 2. ฉันรับทราบละยอมรับว่าการเก็บรวบรวม การเปิดเผย และ/หรือการโอนข้ามพรมแดนของข้อมูลส่วนบุคคลของฉันจะสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัว
 3. ฉันรับทราบว่าแต่ละคะแนนที่ได้รับจากการเป็นสมาชิกจะมีอายุ 1 (หนึ่ง) ปีนับจากวันที่ซื้อสินค้าหรือบริการ และแต้มจะได้รับต่อทุก 10 บาทที่ใช้จ่าย
 4. ในกรณีมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับคะแนนที่ได้รับ ฉันตกลงและยินยอมให้บริษัทมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบและปรับคะแนนย้อนหลังได้ไม่เกิน 6 เดือน การตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 5. ฉันยอมรับว่าสิทธิ์หรือผลประโยชน์ที่บริษัทเสนอให้แก่สมาชิกแต่ละคนอาจแตกต่างกันไปตามประวัติการซื้อของสมาชิกแต่ละคน โปรแกรมส่งเสริมการขายของผลิตภัณฑ์แต่ละตัว และ/หรือนโยบายการตลาดของบริษัท
 6. ฉันเห็นด้วยและยอมรับว่าหากฉันคืนสินค้า ฉันต้องคืนคะแนนสะสมและการแลกของรางวัล หรือชำระคืนมูลค่าของรางวัลเป็นเงินสดให้แก่บริษัท
 7. ฉันยอมรับและเข้าใจว่าบริษัทมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้บริการแพลตฟอร์มนี้หรือยกเลิกสมาชิกโดยไม่ต้องให้เหตุผลใดๆ
 8. ฉันยอมรับและเห็นด้วยว่าฉันจะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงการเป็นสมาชิกที่ระบุโดยบริษัทในขณะที่ฉันลงทะเบียนกับแพลตฟอร์ม และยินยอมให้บริษัทแก้ไขเงื่อนไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. ฉันตกลงและยอมรับว่าบริษัทมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเป็นสมาชิก การได้รับรางวัล การแลกของรางวัล และสิทธิพิเศษอื่น ๆ ที่ให้แก่สมาชิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับการเป็นสมาชิกนี้ คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสมาชิกและแก้ไขเงื่อนไขการรับสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 12. ฉันเข้าใจและยอมรับรายการซื้อที่เข้าเกณฑ์สะสมแต้มคือการซื้อที่ร้านค้าปลีกแบรนด์ Crocodile ที่ร่วมรายการ, crocodileonline.com หรือห้างสรรพสินค้าที่กำหนด ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ลูกค้าไม่สามารถรับคะแนนได้จากการซื้อสินค้าที่ร้านค้าอื่นๆ รายชื่อห้างสรรพสินค้าที่เข้าร่วมอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยทางบริษัทไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การซื้อที่เข้าเกณฑ์ไม่รวมการที่ชำระด้วยบัตรกำนัล (เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น) การซื้อสินค้าโดยพนักงาน การซื้อสินค้าด้วยโปรแกรมส่วนลด หรือโปรแกรมลดราคาอื่น ๆ การซื้อก่อนหน้านี้ การซื้อโดยผู้จัดจำหน่าย การชำระเงินด้วยบัตรกำนัล และสินค้าที่ถูกตัดออกโดยเฉพาะหรือโปรโมชั่นที่ร้านค้า Crocodile ได้ระบุไว้
 13. ฉันยอมรับว่าทุก 10 แต้มในระบบสะสมคะแนนเก่า (ที่ให้บริการโดย Dayly) จะถูกแปลงเป็น 1 แต้มในระบบสะสมคะแนนใหม่ (ที่ให้บริการโดย Pointspot) เพื่อโอนแต้ม ฉันยอมรับว่าฉันจะต้องแจ้งบริษัทเกี่ยวกับความตั้งใจนี้

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับแพลตฟอร์ม ( ข้อกำหนดและเงื่อนไข )

บริษัท ฉัตรทวีกิจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท (“บริษัทฯ”) ได้สร้าง แพลตฟอร์ม (รวมถึง www.crocodileonline.com) เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อและสื่อสารระหว่างบริษัทกับผู้ใช้บริการที่เป็นสมาชิก รวมถึงการให้บริการสำหรับสมาชิก เช่น การสมัครสมาชิก การตรวจสอบคะแนนคงเหลือและคะแนนที่จะหมดอายุ การปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก การตรวจสอบแคมเปญส่งเสริมการขายของบริษัทและการแลกคะแนนสะสมตามรายการที่บริษัทกำหนด รวมถึงวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่บริษัทจะกำหนดในภายหลัง

ผู้ใช้แพลตฟอร์ม ("ผู้ใช้", "ผู้ใช้", "คุณ" หรือ "ของคุณ") ได้อ่านและยอมรับว่าผู้ใช้จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแพลตฟอร์ม ขอให้ผู้ใช้ศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนทำธุรกรรมใด ๆ บนแพลตฟอร์ม หากคุณทำธุรกรรมใดๆ บนแพลตฟอร์ม ให้ถือว่าคุณยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หากคุณไม่ต้องการผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดหยุดทำธุรกรรมใดๆ บนแพลตฟอร์ม บริษัทมีสิทธิ์แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และ/หรือข้อตกลงอื่นใดบนแพลตฟอร์มโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า

 

 1. ขอบเขตการใช้งานแพลตฟอร์มและเงื่อนไขทั่วไป
1.1 บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกแพลตฟอร์มในการตรวจสอบคะแนนคงเหลือและคะแนนที่จะหมดอายุ อัปเดตข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ตรวจสอบแคมเปญส่งเสริมการขายของบริษัท เพื่อแลกรับคะแนนตามรายการที่ส่งเสริมการขายในแพลตฟอร์ม และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่บริษัทจะกำหนดในภายหลัง
1.2 ผู้ใช้รับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่ให้กับบริษัทบนแพลตฟอร์มนั้นเป็นความจริงและสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ใช้ยังรับรองว่าหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรืออีเมลส่วนตัวนั้นถูกต้อง ณ เวลาที่ให้ข้อมูล
1.3 ผู้ใช้ตกลงและรับทราบว่าบริษัทไม่รับประกันความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหาบนแพลตฟอร์ม และไม่รับประกันว่าแพลตฟอร์มจะปราศจากไวรัสหรือปราศจากสิ่งอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์มือถือของคุณ
1.4 ก่อนดำเนินการใดๆ ผ่านแพลตฟอร์ม ผู้ใช้ต้องตรวจสอบชื่อและนามสกุล หมายเลขสมาชิก และคะแนนสะสมที่เหลืออยู่ที่ปรากฏในแพลตฟอร์มและในอีเมลที่ส่งถึงคุณไปยังที่อยู่อีเมลหรืออื่นๆ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในการสื่อสารที่คุณระบุหลังจากทำธุรกรรมใด ๆ ผ่านแพลตฟอร์มทุกครั้ง
1.5 ผู้ใช้บริการต้องตรวจสอบเงื่อนไขการรับสิทธิ์ อัตราการแลกคะแนน และสิทธิพิเศษต่างๆ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมบนแพลตฟอร์ม ก่อนรับสิทธิ์และสิทธิพิเศษต่างๆ และจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมผ่านแพลตฟอร์มได้
1.6 ทุกครั้งที่มีการใช้งานแพลตฟอร์ม จะถือว่าผู้ใช้ทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น และตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขและการแก้ไขใดๆ ทุกประการ
1.7 ผู้ใช้รับทราบว่าการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย และ/หรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของคุณจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว
1.8 หากมีเหตุอันสมควร บริษัทอาจระงับหรือยกเลิกการให้บริการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการค้าผ่านแพลตฟอร์มโดยไม่ต้องประกาศหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
1.9 คะแนนสะสมที่ปรากฏเมื่อตรวจสอบคะแนนจะเป็นคะแนนสะสมจนถึงคำขอคะแนนสะสมครั้งล่าสุด (หลังจากบริษัทได้ตรวจสอบคำขอคะแนนเสร็จสิ้น)
1.10 คะแนนสะสมที่แลกผ่านแพลตฟอร์มจะได้รับการดำเนินการและจะถูกหักออกจากคะแนนที่เหลือทันที
1.11 ในการแลกคะแนนบนแพลตฟอร์ม ผู้ใช้อาจตรวจสอบประวัติการแลกคะแนนในเมนู "ประวัติ"
1.12 เมื่อผู้ใช้ยืนยันการแลกคะแนนหรือโอนคะแนนบนแพลตฟอร์ม คะแนนจะไม่สามารถขอคืนได้
1.13 ในกรณีพิพาทเกี่ยวกับคะแนนคงเหลือ ฉันยินยอมและยินยอมให้บริษัทตรวจสอบและแก้ไขคะแนนคงเหลือของฉันในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา การตัดสินใดๆ ของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
1.14 คะแนนสะสมจะมีอายุ 1 (หนึ่ง) ปีนับจากปีที่ซื้อ บริษัทจะคำนวณคะแนนสะสมในวันสุดท้ายของปีปฏิทิน โดยตรวจสอบชื่อ นามสกุล หมายเลขสมาชิก และคะแนนสะสมที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มทุกครั้งก่อนทำการแลกเปลี่ยนคะแนนบนแพลตฟอร์ม
 
 1. การสมัครเป็นสมาชิก

2.1 ผู้สมัครบริการสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้โดยให้ข้อมูลที่บริษัทกำหนดแก่บริษัท รวมทั้งได้รับการอนุมัติให้เป็นสมาชิกจากบริษัท ผู้ใช้บริการจะผูกพันและต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิก
2.2 ผู้สมัครยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงการเป็นสมาชิกที่บริษัทระบุไว้ ณ เวลาที่ลงทะเบียนกับแพลตฟอร์มนี้ผ่านทุกวิถีทาง รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีการแก้ไขเป็นครั้งคราว
2.3 ผู้สมัครรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่บริษัทให้ไว้สำหรับการลงทะเบียนเป็นสมาชิกนั้นเป็นความจริงและครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สมัครยังรับรองว่าหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรืออีเมลส่วนตัวของเขา/เธอนั้นถูกต้อง ณ เวลาที่ให้ข้อมูล
2.4 ผู้สมัครสมาชิกต้องไม่เป็นผู้เยาว์ ผู้สมัครสมาชิกต้องไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
2.5 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสมาชิกหรือแก้ไขเงื่อนไขการรับสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2.6 หากมีข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไข บริษัทมีสิทธิ์ตรวจสอบและระงับบัญชีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีนี้คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 
 1. การลงทะเบียนเพื่อใช้งานแพลตฟอร์ม

3.1 สมาชิกรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่ให้กับบริษัทเพื่อการลงทะเบียนเป็นสมาชิกบนแพลตฟอร์มนั้นเป็นความจริงและสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สมัครยังรับรองว่าหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรืออีเมลส่วนตัวนั้นถูกต้อง ณ เวลาที่ให้ข้อมูล
  
 1. การอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก

4.1 สมาชิกสามารถอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของตนผ่านทางแพลตฟอร์ม
4.2 สมาชิกรับรองว่าในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว สมาชิกจะรักษาข้อมูลส่วนตัวให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา